თავფურცელი
Home
განცხადებები
Announcements
დებულება
Regulations
სამეცნიერო საბჭო
Academic Council
სტრუქტურა და სია
Structure & Staff
წლიური ანგარიში
Annual report
საერთაშორისო პროექტები
International Projects

Revaz Grigolia
რევაზ გრიგოლია

Revaz Grigolia

CV
1. POSITION:
Deputy director of the Institute of Cybernetics,
Head of logic group of the Institute of Cybernetics.
Associate Professor of Exact and Natural Sciences Faculty at Tbilisi State University.

OFFICE ADDRESS:
Sandro Euli str., 5, 0186 Tbilisi, GEORGIA.
Tel: +995 32 304019, +995 32 307055, Fax: +995 32 305931, Mob.: +995 55 179 612
E-mail: grigolia@yahoo.com

HOME ADDRESS:
G. Kikodze str., 12, 0105 Tbilisi, GEORGIA
Tel: +995 32 998853

3. PERSONAL INFORMATION:

 • the place and the date of birth: GEORGIA, Senaki, 22 July 1947;
 • nationality, citizenship: Georgian, citizen of Georgia;
 • family status: married
 •   
 • the wife: Tamar Nanukashvili
 •   
 • the children:
  • Gvantsa Grigolia - born in 1988,
  • Shota Grigolia - born in 1990.

4. EDUCATION:

 • Graduated from Tbilisi State University, the department of Cybernetics and Applied Mathematics - graduation paper: "Many-valued Logics and their extensions" (1970);
 • Graduated from the Post Graduated Course of Tbilisi State University in speciality mathematical logic and algebra (1973);
 • PhD in Mathematics, 1976 : "Algebraic analysis of Lukasiewicz-Tarski n-valued logical systems", Moscow State pedagogical Univesity (Moscow State University - leading organization) (1976).
 • Doctor of Sciences, 2006 : “Free algebras of non-classical logics”, Tbilisi State University.

5. ACADEMIC ACTIVITY:

 • since 1973 works at the Institute of Cybernetics of Georgian Academy of Sciences;
 • 1973 - 1983 - junior researcher of the Institute;
 • 1983 - 1993 - Secretary general of the Institute of Cybernetics of Georgian Academy of Sciences;
 • 1993-1998 - Senior researcher of Department of Mathematical Logic of the Institute of Cybernetics;
 • 1998 – 2003 - Leading Researcher of Department of Mathematical Logic of the Institute of Cybernetics;
 • 2003 – 2005 - Senior Researcher of Department of Optimal Processes and Informatics of the Institute of Cybernetics.
 • Since 2006 - Head of group of mathematical logic of the Institute of Cybernetics.

6. Participation in various scientific forums

 • “Free and projective Heyting and monadic Heyting algebras”, 14th Linz Seminar on “Fuzzy Set Theory, Non-classical Logics and their Applications”, September 7-11, 1992, Austria (Invited Speaker)
 • “Free MV-algebras”, International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application”, III; February 9-12, 1993, Napoli University, Italy. (Invited Speaker)
 • “Free Algebras in Subvarieties of MV-algebras”, International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application”, IV; February 8-11, 1994, Napoli University, Italy.
 • “Automorphism groups of free MV-algebras”, International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application” , V; March 21-25, 1995, University of Oxford, England. (Invited Speaker)
 • “Introduction in algebras of Intuitionistic logic”, Scool “Many-valued Loggics and their Applications”, October 7-12 , 1996, University of Salerno, Ravello, Italy. (Invited Speaker)
 • “Projective MV-algebras and their automorphism groups”, International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application”, VII; April 21-25, 1997, Marseille – Lumini, France. (Invited Speaker)
 • “MV-algebras with finite spectrum”, International workshop on “Many-valued Logics for Computer Sciences”, June 19 – 21, 1997, Patras, Greece. (Invited Speaker)
 • “Monadic Fuzzy Logic”, International Workshop “Issues in non-classical logics”, 14-16 March, 2001, University of Milan, Italy. (Invited Speaker)
 • “On one problem of Harvey Friedman”, International Conference on “Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics”, July 7 – 11, 2003, Tbilisi, Georgia.
 • “Co-product of Heyting algebras”, International Conference on “Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics”, July 15 – 18, 2005, Barselona, Spain.
 • “On projective MV-algebras”, International Conference on “Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics.III”, August 04 – 13, 2007, Oxford, England
 • “Monadic BL-algebras”, International Conference on Order, Algebra, and Logics, Vanderbilt University, June 12-16, 2007, USA
 • “Monadic residuated algebras “,Workshop "Algebra and its applications", May 4-6, 2007, Ratnieki (Latvia) (Invited Speaker)
 • “Modal and Temporal Logics”, Third Vienna Tbilisi Summer School in Logic and Language”, 24-28, September 2007, Tbilisi, Georgia (Invited Speaker)
 • “On Medvedev’s Logic”, Seventh International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation, Tbilisi, October 1-5, 2007, Georgia

7. Participation in grant projects

 • The grant of Cariplo Foundation organized by The Landau Network-Centro Volta, 2001.
 • Georgian-U.S Bilateral Grants. Georgian Research and Development Foundation (GRDF) And U.S. Civilian Research and Development Foundation (CRDF), “Applications of Topology and Universal Algebra to Modal Logic”, 2003-2004.
 • Grant of Italian Ministry of Foreign Affairs for Institute of Cybernetics Georgian Academy of Sciences and Slerno and Napoli Universities (Italy), 2003-2004.
 • The grant of Cariplo Foundation organized by The Landau Network-Centro Volta, 2005.
 • Grants of Georgian Academy of Sciences, 1999-2005.

8. PEDAGOGICAL ACTIVITY:

 • 1971 -1973 conducts practical studies with the students at the Department of Cybernetics and Applied Mathematics of Tbilisi State University;
 • 1983 - 1985 - lectures on Mathematical Logic at Tbilisi State University and since 1986 at Tbilisi State Pedagogical University;
 • since 1994 - lectures on Descrete Mathematics at the Department of Applied Mathematics and Informatics of Tbilisi State University.
 • 2005 - lectures on Mathematical Logic for student and Ph.D students at Milan University (Italy)
 • 2006 - associate professor of Tbilisi State University.

9. AREA OF RESEARCH :

 • Modal Logic (Including Provability Logic),
 • Intuitionistic Logic,
 • Algebraic Logic,
 • Many-valued Logics, Fuzzy Logic.

10. SUMMARY OF SCIENTIFIC PAPERS:
The algebraic semantics of n-valued Lukasiewizc-Tarski logical systems is constructed, on base of which the axiomatic of that logical systems is obtained. n-generated free MV-algebras, corresponding to n- valued Lukasiewicz logics, is described. The criterion of finitely generatability of Heyting algebras and Closure algebras is given. Free algebras, free products, projective algebras are described in varieties, the algebras of which form models of such known non-classical logics as Lewis modal system, Grzegorchic system, bi-modal system, Godel logic of provability, Intuitionistic logic, many-valued logic of Lukasiewicz and their extensions.

11. INVITED SPEAKER

 • “Free and projective Heyting and monadic Heyting algebras”, 14th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, Non-classical Logics and their Applications, September 7-11, 1992
 • “Free MV-algebras”, International Seminar on “ORDER IN ALGEBRA AND LOGIC WITH APPLICATION”, III; February 9-12, 1993, Napoli University.
 • “Free Algebras in Subvarieties of MV-algebras”, International Seminar on “ORDER IN ALGEBRA AND LOGIC WITH APPLICATION”, IV; February 8-11, 1994, Napoli University.
 • “Automorphism groups of free MV-algebras”, International Seminar on “ORDER IN ALGEBRA AND LOGIC WITH APPLICATION”, V; 21-25 March, 1995, University of Oxford.
 • “Introduction in algebras of Intuitionistic logic”, Scool “Many-valued Loggics and their Applications”, 7-12 October , 1996, University of Salerno, Ravello.
 • “Projective MV-algebras and their automorphism groups”, International Seminar on “ORDER IN ALGEBRA AND LOGIC WITH APPLICATION”, VII; 21-25 April, 1997, Marseille – Lumini, France.
 • “Monadic Fuzzy Logic”, International Workshop “Issues in non-classical logics”, 14-16 March, 2001, University of Milan.
 • “Monadic residuated algebras “, Workshop "Algebra and its applications", May, 4-6, 2007, Ratnieki (Latvia)
 • “Modal and Temporal Logics”, Third Vienna Tbilisi Summer School in Logic and Language”, 24-28, September 2007, Tbilisi, Georgia.

12. VISITING POSITIONS

 • 1994 Visiting Professor of Napoli University
 • 1997 Visiting Professor of Napoli University
 • 2004 Visiting Professor of Napoli University

11. SELECTED PUBLICATIONS:

 • 1."Algebraic analysis of Lukasiewicz-Tarski n-valued logical systems", Selected papers on Lukasiewicz Sentential Calculi, Wroclaw, 81-91 (1977).
 • 2."Free algebras of non-classical logics" (in Russian), Metsniereba Press, Tbilisi, 1987.
 • 3. (with V.K. Finn) "Nonsense logic and their algebraic properties", THEORIA, vol. LIX(1993), Part 1-3, pp.203- 273.
 • 4. "Free and projective Heyting and monadic Heyting algebras", Non-classical Logics and their applications to fuzzy subsets (Ed. Ulrich Hole and Erich Peter Klement), 1995, 33-52.
 • 5. (with A. Di Nola and G.Panti), "Finitely generated free MV-algebras and their automorphism groups", Studia Logica, vol. 61(1998), N 1, 65-78.
 • 6. (with G. Bezhanishvili) "Locally tabular extensions of MIPC", Proceedings of Uppsala Symposium ", Advances in Modal Logic'98" vol. 2, Csli Publications, Stanford, California, 101-120 (2001)
 • 7. (with A. Di Nola) “Projective MV-algebras and their automorphism groups” , Mutiple valued Logic , vol. 8, issue 6, 2002.
 • 8. (with A. Di Nola) “MV-algebras in duality with labeled root systems”, Discrete Mathematics, 243 (2002) 79-90.
 • 9. (with A. Di Nola) “On Monadic MV-algebras”, APAL, Vol. 128, Issues 1-3 (August 2004), pp. 125-139.
 • 10. (with A. Di Nola) “Pro-finite MV-spaces”, Discrete Mathematics , Vol. 283, Issues 1-3 (6 June 2004), pp. 61-69.
 • 11. (with L.P. Belluce and A. Lettieri) “Representations of monadic MV-algebras”, Studia Logica, vol. 81, Issue October 15th, 2005, pp. 125-144.
 • 12. Co-products of three-element Heyting algebras, Bulletin of Georgian Academy of Sciences, vol. 172, N. 2, 2005.
 • 13. Monadic BL-algebras, Georgian Mathematical Journal, vol. 13 (2006), No. 2.
 • 14. Co-products of Heyting algebras, Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, vol. 140 (2006), 83-89.
 • 15. (with A. Di Nola and A. Lettieri), “Projective MV-algebras”, International Journal of Approximate Reasoning, v. 47 (2008), pp. 323-332; Available online 4 July, 2007.

1. გვარი, სახელი, მამის სახელი:
გრიგოლია რევაზ შოთას ძე

2. მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა:
0186, თბილისი, სანდრო ეულის ქ., 5, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
ტელ: +995 32 304019, +995 32 307055, ფაქსი: +995 32 305931, მობილური.: +995 55 179 612
ელ-ფოსტა: grigolia@yahoo.com

3. დაბადების თარიღი: 22 ივლისი 1947

4. განათლება:

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, სადიპლომო ნაშრომი “მრავალნიშნა ლოგიკები და მათი გაფართოებები” (1970);
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტი მათემატიკური ლოგიკისა და ალგებრის სპეციალობით (1970-1973);
 • საკანდიდატო დისერტაცია მათემატიკაში: “ლუკასიევიჩ-ტარსკის n-ნიშნა ლოგიკური სისტემების ალგებრული ანალიზი”, მოსკოვის პედაგოგიური უნივერსიტეტი (წამყვანი ორგანიზაცია-მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) (1976).
 • სადოქტორო დისერტაცია მათემატიკაში: “არაკლასიკური ლოგიკების თავისუფალი ალგებრები”, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (2006)

5. სამუშაო გამოცდილება (ბოლო ხუთი წლის მანძილზე)

 • 1998 – 2003 – წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მათემატიკური ლოგიკის განყოფილებაში;
 • 2003-დან - 2006 - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ოპტიმალური პროცესებისა და ინფორმატიკის განყოფილებაში;
 • 2006-დან – კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის I მოადგილე; ლოგიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი
 • 2006-დან – თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

6. გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები, პუბლიკაციები:

 • 1. L. P. Belluce, R. Grigolia, A. Lettieri, "Representations of monadic MV-algebras", Studia Logica, vol. 81 (2005), October 15, 123-144.
 • 2. G. Bezhanishvili and R. Grigolia, “Locally Tabular Extensions of MIPC”, Proceedings of Uppsala Symposium ", Advances in Modal Logic'98" , vol. 2, Csli Publications, Stanford, California, 101-120 (2001).
 • 3. G. Bezhanishvili and R. Grigolia, “Subalgebras of free cyclic Heyting algebras”, Proceedings of Institute of Cybernetics, vol. 1, N 1-2, 2000.
 • 4. G. Bezhanishvili, R. Grigolia, “Locally finite Heyting algebras”, Algebra Universalis, Vol. 54, (December 2005), Nu. 4, pp. 465-473.
 • 5. A. Di Nola , R. Grigolia, G. Panti, Finitely generated free MV-algebras and their auto-morphism groups, Studia Logica, vol.61, N1, 65-78(1998).
 • 6. A. Di Nola, R. Grigolia, A. Lettieri, V.Loia, “Cellular logic based automata”, Proceedings of Institute of Cybernetics, vol. 2, N 1-2, 2002.
 • 7. A. Di Nola and R. Grigolia, “Projective MV-Algebras and Their Automorphism Groups”, J. of Mult.-Valued Logic & Soft Computing., Vol. 9, (2003), pp. 291-317.
 • 8. A. Di Nola, R. Grigolia, “MV-algebras in duality with labeled root systems”, Discrete mathematics, 243 (2002), 79-90.
 • 9. A. Di Nola, R. Grigolia, “On Monadic MV-algebras”, APAL, vol. 128, Issues 1-3 (August 2004), pp. 125-139.
 • 10. Grigolia, “Pro-finite MV-spaces”, Discrete Mathematics , Vol. 283, Issues 1-3 (6 June 2004), pp. 61-69.
 • 11. A. Di Nola, R. Grigolia, “Free BL-algebras”, Proceedings of the Institute of Cybernetics, Vol. 3, N1-2 (2004), pp.22-31.
 • 12. R. Grigolia, “Free and projective Heyting and monadic Heyting algebars”, Non-classical Logics and their applications to fuzzy subsets (Ed.U. Hole and E.P.Klement), Kluwer Acad. Publ.,33-52 (1995).
 • 13. R. Grigolia, “Free Heyting algebras and their automorphism groups”, Proceedings of Institute of Cybernetics, vol. 2, N 1-2, 2002.
 • 14. R. Grigolia, “Co-products of Heyting algebras”, Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, vol. 140 (2006), 83-89.
 • 15. R. Grigolia, “Co-products of three-element Heyting algebras”, Bulletin of Georgian Academy of Sciences, vol. 172, N. 2, 2005.
 • 16. R. Grigolia (with A. Di Nola and A. Lettieri), “Projective MV-algebras”, International Journal of Approximate Reasoning, v. 47 (2008), pp. 323-332; Available online 4 July, 2007.

7. სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა

 • “Free and projective Heyting and monadic Heyting algebras”, 14th Linz Seminar on “Fuzzy Set Theory, Non-classical Logics and their Applications”, September 7-11, 1992, Austria (Invited Speaker)
 • “Free MV-algebras”, International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application”, III; February 9-12, 1993, Napoli University, Italy. (Invited Speaker)
 • “Free Algebras in Subvarieties of MV-algebras”, International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application”, IV; February 8-11, 1994, Napoli University, Italy.
 • “Automorphism groups of free MV-algebras”, International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application”, V; March 21-25, 1995, University of Oxford, England. (Invited Speaker)
 • “Introduction in algebras of Intuitionistic logic”, School “Many-valued Loggics and their Applications”, October 7-12 , 1996, University of Salerno, Ravello, Italy. (Invited Speaker)
 • “Projective MV-algebras and their automorphism groups”, International Seminar on “Order in Algebra and Logic with application”, VII; April 21-25, 1997, Marseille – Lumini, France. (Invited Speaker)
 • “MV-algebras with finite spectrum”, International workshop on “Many-valued Logics for Computer Sciences”, June 19 – 21, 1997, Patras, Greece. (Invited Speaker)
 • “Monadic Fuzzy Logic”, International Workshop “Issues in non-classical logics”, 14-16 March, 2001, University of Milan, Italy. (Invited Speaker)
 • “On one problem of Harvey Friedman”, International Conference on “Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics”, July 7 – 11, 2003, Tbilisi, Georgia.
 • “Co-product of Heyting algebras”, International Conference on “Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics”, July 15 – 18, 2005, Barselona, Spain.
 • “On projective MV-algebras”, International Conference on “Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics. III”, August 04 – 13, 2007, Oxford, England.
 • “Monadic BL-algebras”, International Conference on Order, Algebra, and Logics, Vanderbilt University, June 12-16, 2007, USA .
 • “Monadic residuated algebras “, Workshop "Algebra and its applications", May 4-6, 2007, Ratnieki (Latvia) (Invited Speaker)
 • “Modal and Temporal Logics”, Third Vienna Tbilisi Summer School in Logic and Language”, 24-28, September 2007, Tbilisi, Georgia (Invited Speaker).
 • “On Medvedev’s Logic”, Seventh International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation, Tbilisi, October 1-5, 2007, Georgia.

8. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • კარიპლოს ფონდის გრანტი ორგანიზებული Landau Network-Centro Volta-ს (იტალია, მილანი) მიერ 2001.
 • საქართველო-ამერიკის ორმხრივი გრანტი. საქართველოს განვითარებისა და კვლევის ფონდი და აშშ-ს სამოქალაქო განვითარებისა და კვლევის ფონდი. “ტოპოლოგიისა და უნივერსალური ალგებრების გამოყენება მოდალურ ლოგიკაში”, 2003-2004.
 • იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გრანტი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის, ნაპოლისა და სალერნოს უნივერსიტეტებისათვის. იტალია 2003-2004.
 • კარიპლოს ფონდის გრანტი ორგანიზებული Landau Network-Centro Volta (იტალია,მილანი) მიერ 2005
 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები, 1999-2005.
 • ფრანგული გრანტი “მოდალური ლოგიკების გამოთვლითი ინტერპრეტაცია”, ECO NET-ის ეგიდით, დაფინანსებული CNRS-ის მიერ, პარიზი 7–ის უნივერსიტეტთან ერთად (2007 წელი). ქართული მხარის კოორდინატორია ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი პროფესორი რევაზ გრიგოლია.
 • ქართული ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი " ქართული ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი “ზოგიერთი დისკრეტული მათემატიკური სტრუქტურის ლოგიკური ასპექტები და მათი გამოყენებები”, 2007 წ.

9. უცხოური ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური, ფრანგული, იტალიური.